Voorwaarden voor gebruik van de Histor MY color app

Beste gebruiker,
Dit document beschrijft voorwaarden (hierna te noemen: de "Voorwaarden") geldig voor toegang tot en gebruik van deze Histor MY color App (de "App"), eigendom van PPG Coatings Nederland BV (hierna te noemen: “PPG"), statutair gevestigd te Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn, Nederland.

Deze Voorwaarden bevatten de voorschriften voor het gebruik van de App door iedere gebruiker.

PPG mag deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen of actualiseren. Alle wijzigingen of actualiseringen betreffende deze Voorwaarden worden direct na acceptatie door de gebruiker van kracht. In ieder geval worden gebruikers geadviseerd om de Voorwaarden regelmatig te bekijken ter controle van de meest actuele versie.

PPG verschaft toegang tot en gebruik van de App voor de volgende functionaliteiten:
In een paar minuten uw perfecte verfkleur zoeken. De Histor MY color App is een eenvoudig te gebruiken verfkleurtool voor het doorlopen of doorzoeken van de uitgebreide kleurenbibliotheek van Histor, het vooraf bekijken van verschillende opties voor verfkleuren voor binnen of buiten, het zoeken van een willekeurige verfkleur bij jouw eigen foto's, of het beheren van een verfkleurenpalet voor jouw eigen persoonlijke kleurenzoeker. Je kunt ook de door ons aanbevolen verfkleuren doorlopen en je door onze populaire kleuren laten inspireren.

Licentie
Behoudens de overige bepalingen van deze Voorwaarden, verleent PPG iedere gebruiker uitsluitend bevoegdheid tot gebruik van de App voor de in deze Voorwaarden vastgestelde doeleinden. PPG kan de gebruikslicentie op ieder moment herroepen. Volgens de wet en deze Voorwaarden mag de gebruiker de inhoud van de App niet geheel of gedeeltelijke kopiëren, gebruiken, overdragen, verhuren, sublicentiëren, wijzigen, aanpassen, de broncode proberen te modificeren of wijzigen, aan reverse engineering onderwerpen, decompileren of demonteren.

Overtreding van deze Voorwaarden kan leiden tot het intrekken van de door PPG afgegeven gebruikslicentie en uitoefening van rechten, voor zover maximaal wettelijk toegestaan, in het geval van enige schadevergoeding aan of het verzoek voor compensatie door externe partijen.

Inhoud van de App
PPG mag de in de App opgenomen informatie en inhoud op ieder moment, regelmatig en zonder mededeling wijzigen.

Gebruikers zijn als enige en exclusief verantwoordelijk voor het gebruik dat zij van de App en de inhoud hiervan maken en zo ook voor het gebruik dat zij van de via de App verkregen informatie maken. Zij zijn verantwoordelijk voor het melden van incorrecte of valse informatie, zonder toestemming verkregen gegevens van externe partijen alsook incorrect gebruik van de App.

De gebruiker is volledig en exclusief verantwoordelijk voor iedere via zijn gebruikersaccount, hetzij direct of met zijn goedkeuring door externe partijen, ondernomen actie. PPG heeft de gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen voor het waarborgen van de beveiliging van de via de App verleende diensten, voor het garanderen van de integriteit van elektronisch dataverkeer, alsook voor het vermijden van het risico van verspreiding, vernietiging of verlies van vertrouwelijke of niet-vertrouwelijke gegevens en informatie van zijn gebruikers, of met betrekking tot toegang - ongeoorloofd of in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen - tot dergelijke persoonlijke gegevens en informatie.

PPG garandeert niet dat de App vrij is van virussen of enig ander element dat de technologie negatief zou kunnen beïnvloeden.

Gebruik van onze App
De gebruiker verplicht zich tot gebruik van de App uitsluitend voor legitieme doeleinden.

Toegang tot de App
Onderbreking en uitstel. PPG mag toegang tot de App op ieder moment uitstellen, beperken of onderbreken, in het bijzonder om herstel, onderhoud of het introduceren van nieuwe opties voor diensten mogelijk te maken.

Bescherming van gegevens
Gebruikers worden geadviseerd het privacybeleid te lezen en te analyseren om inzicht te krijgen in hoe en voor welke doeleinden de App persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Intellectueel eigendom
De gebruiker erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle overige intellectuele eigendomsrechten betreffende al het materiaal of inhoud dat als onderdeel van de App wordt geleverd te allen tijde in handen van PPG blijven. De gebruiker mag dit materiaal uitsluitend volgens de uitdrukkelijk door PPG gegeven toestemming gebruiken.

Scheidbaarheid
Indien enige bevoegde instantie bepaalt dat enige van deze Voorwaarden in enige mate ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar zijn, zal de betreffende voorwaarde of bepaling zodanig van de resterende voorwaarden en bepalingen worden gescheiden, dat deze voor zover maximaal wettig toegestaan van kracht blijven.

Wet en jurisdictie
Het gebruik van onze App valt onder de Nederlandse wet. Enig geschil voortkomende uit of gerelateerd aan het gebruik van de App zal worden onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

De gebruiker kan voor alle vragen met betrekking tot de Voorwaarden of voor iedere vraag in verband met het gebruik van de App contact opnemen met PPG door een e-mail te sturen naar dp-eu@ppg.com
PPG.CookieFloater.Title PPG.CookieFloater.Link